null

1. หลักเกณฑ์การประกวด

1.1 หัวข้อการประกวด
เรื่อง “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”
1.2 ระดับการประกวด
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
• ระดับประชาชนทั่วไป
1.3 รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ
“การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

2. การส่งผลงานการประกวด

 • ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของเหล่าทหารไทยในการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน

 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ (ส่งพร้อมเฟรมขึง)
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting) (ส่งพร้อมเฟรมขึง)

วันเวลาและสถานที่ในการส่งผลงาน

โครงการประกวดภาพวาด
“กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

เปิดรับสมัคร 24 เมษายน-15 สิงหาคม 62

ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซส์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่ อยู่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย
ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2539-8447

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน

3.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (2๐ คะแนน)
3.2 เนื้อหาสาระของภาพ (2๐ คะแนน)
3.3 องค์ประกอบศิลป์ (2๐ คะแนน)
3.4 การให้สีสัน (2๐ คะแนน)
3.5 ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (2๐ คะแนน) 

หรือ…. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม
โดยถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน

4. การประกาศผลการประกวดภาพวาด

4.1 การประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.rtarf-social.com และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

null

null

5. รางวัลการประกวด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

ระดับประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

หมายเหตุ
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

6. คณะอนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการตัดสิน ผลงานการประกวดภาพวาด

judge-01

พลเอก ชูชาติ บัวขาว

รองเสนาธิการทหาร (2)
ประธานอนุกรรมการ

judge-03

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง

ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552
สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม
judge-02

อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ศิลปิน และอดีตคณบดี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

judge-05

คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

ศิลปินและประติมากร

judge-04

อาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง

ภัณฑารักษ์อิสระ

judge-10

คุณมณเฑียร ชูเสือหึง

จิตรกรเชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

judge-06

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน

อาจารย์ประจําภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

judge-09

พลโทศิราวุฒิ วงศ์ขันตี

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
อนุกรรมการและเลขานุการ