null

หลักการและเหตุผล

โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

ทรงพระราชดําริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น

กองทัพไทย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจและหน้าที่ในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระเกียรติยศ ถวายงานรัฐกิจและราชกิจต่าง ๆ ทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามเพื่อสนองพระเดชพระคุณแห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมิได้ย่อท้อต่อความยากลำบากแต่ประการใด

และด้วยสายธารแห่งพระเมตตาที่เปี่ยมล้น ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร พระบารมี และพระเดชานุภาพแห่งจอมทัพไทย ที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมให้กับปวงเหล่าทหารหาญของพระองค์ ให้สามารถดำรงสถานะชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจในการเสียสละความสุขส่วนตัว การทุ่มเทจิตใจและอุทิศชีวิตปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนถวายราชกิจสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทเสมอมา

ดังนั้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” โดยโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการบอกเล่าสะท้อนเรื่องราวผ่านภาพวาดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งภาพวาดดังกล่าวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเหล่าทหารสืบไป