17

โครงการประกวดภาพวาด

หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”
หน่วยรับผิดชอบ : กองบัญชาการกองทัพไทย

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

3. รายละเอียดการประกวด

3.1 หลักเกณฑ์การประกวด

3.2 การส่งผลงานการประกวด

3.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน

3.4 การประกาศผลการประกวดภาพวาด

3.5 รางวัลการประกวด

3.6 คณะกรรมการ

ติดต่อ - สอบถามข้อมูล

โทรศัพท์

แฟกซ์

อีเมล

Line@