null

หลักการและเหตุผล

“กองบัญชาการกองทัพไทย” เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ “กองทัพไทย” ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการในกองทัพไทย อันได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติการร่วม การเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากประชาชนและต่างประเทศในบทบาทด้านความมั่นคง และด้านอื่น ๆ

โดยตลอดระยะเวลา 53 ปี “กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกำลังพล การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติการด้านไซเบอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของทุกเหล่าทัพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 “กองบัญชาการกองทัพไทย” จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ซึ่งเป็นเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของ “กองทัพไทย” โดย “กองบัญชาการกองทัพไทย” เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคี เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยการสนธิกำลังจากทุกเหล่าทัพ ตามคุณลักษณะ หลักนิยม และขีดความสามารถ เพื่อคลี่คลาย แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามสงคราม ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบของภัยคุกคาม และสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการป้องกันประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมด้านยุทธวิธีเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้งการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ด้วยความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาด สามารถนำเสนอจินตนาการ แนวความคิด ความรู้สึก มุมมองความสำคัญของ “กองทัพไทย” ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่าง ๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพวาดแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย